PERSONVERNERKLÆRING

  Denne personvernerklæringen omhandler generell informasjon om Stein Halvorsen Arkitekter AS sin behandling av personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi ivaretar dette ansvaret. Erklæringen gjelder personopplysninger som er omfattet av personopplysningsloven og personvernforordningen (EU nr. 2016/679)

   

  Stein Halvorsen Arkitekter AS behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles i virksomheten. Utøvelsen av behandlingsansvaret er imidlertid delegert til administrativ leder Asgeir Stordal. Stein Halvorsen Arkitekter AS er forpliktet til blant annet å informere om hvordan vi behandler personopplysninger, dine rettigheter og hvordan virksomheten beskytter dine personopplysninger.

   

  1. FORMÅL

  Virksomheten må i kraft av å være arbeidsgiver forvalte en mengde personopplysninger om de ansatte. Behandling av personopplysninger om virksomhetens kunder kommer også innunder formålet i de tilfeller dette er nødvendige for utøvelsen av virksomhetens primærvirksomhet.

   

  1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER STEIN HALVORSEN ARKITEKTER AS?

  Virksomheten behandler mange ulike typer personopplysninger slik de fremkommer i artikkel 4 nr. 1 og artikkel 9 i personvernforordningen. Det behandles således både alminnelige personopplysninger som f.eks. navn, adresse og fødselsnummer, og særlige kategorier av personopplysninger som helseopplysninger og fagforeningstilhørighet m.m.

   

  1. DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

  Det er et grunnleggende personvernprinsipp at den enkelte i størst mulig grad bestemmer over egne personopplysninger. Før en offentlig myndighet eller en privat virksomhet kan behandle personopplysninger er det krav om at det foreligger et behandlingsgrunnlag. Stein Halvorsen Arkitekter AS behandler personopplysninger med hjemmel i lov, eller basert på samtykke fra den personopplysningen gjelder. Arbeidsmiljøloven er sentral, særlig i forhold til ansettelsesforhold og sammen med samtykke fra den enkelte er disse to grunnlagene sentrale.

   

  1. HVORDAN BEHANDLER VIRKSOMHETEN PERSONOPPLYSNINGER?

  Opplysninger Stein Halvorsen Arkitekter AS innhenter og mottar. Når virksomheten innhenter opplysninger om deg fra andre offentlig virksomheter og andre instanser, innhenter vi ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen. Vi bruker opplysningene kun til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har hjemmel til å gjenbruke opplysningene til andre formål. Dersom du frivillig har gitt oss opplysningene er ditt samtykke styrende for vår behandling av personopplysningen, med mindre det også foreligger en annen hjemmel for behandlingen.

  Utlevering av opplysninger. Virksomheten utleverer ikke opplysninger om deg som vi behandler, uten at det finnes lovhjemmel for det eller du har gitt samtykke. Eksempler på aktuelle virksomheter som har hjemmel i lov er Skatteetaten og NAV.

   

  1. DATABEHANDLER

  På noen områder har virksomheten inngått avtaler med eksterne leverandører om å utføre oppgaver eller ved kjøp av f.eks. eksterne applikasjoner. Disse inngår vi databehandleravtaler med for å regulere hvordan de behandler personopplysninger på. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn hva som er avtalt med Stein Halvorsen Arkitekter.

   

  1. DINE RETTIGHETER

  Retting. Det er viktig at opplysninger vi har om deg er riktige og nødvendige for den behandlingen virksomheten skal utføre. Du kan kreve at opplysninger om deg blir rettet om opplysningene er gale eller ufullstendige. Du kan også ha rett til å få dem supplert med korrekte opplysninger.

  Sletting. Du har rett til å få slettet opplysninger om deg. Dette gjelder imidlertid ikke opplysninger som virksomheten har en lovpålagt plikt til å behandle eller arkivere.

  Krav om innsyn, retting og sletting i dine personopplysninger. Virksomheten skal normalt besvare krav fra deg som gjelder dine rettigheter senest innen 30 dager. Du kan rette krav til virksomheten på denne e-postadressen med personvern i emnefeltet

   

  1. KONTAKTINFORMASJON

  Hvis du har spørsmål til denne erklæringen eller til hvordan virksomheten behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på  med personvern i emnefeltet.